Grory est II.

41 x 29 cm, Lept, Akvatinta, Mezotinta, 2006